10,000 dollarë, kaq mund të gjobitet një platformë në dëmshpërblim, për shkelje, nëse nuk fshin një llogari me kërkesë të një prindi ose kujdestari. Një prind ose kujdestar mund të kërkojë që një llogari të fshihet. Departamenti i Çështjeve Ligjore të Floridës mund të mbledhë deri në 50,000 dollarë gjoba civile, për shkelje, nëse një platformë dështon në përputhje me dispozitat e ligjit.